Thông tư 41/2017/TT-BTC

Thông tư 41/2017/TT-BTC 28-4-2017 Quản lý thuế đối với hoạt động liên kết 2017-06-20

Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, kê khai thông tin, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Download tại đây

Leave a Reply