Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với cty đại chúng 2017-06-28

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng, bao gồm:
a) Đại hội đồng cổ đông;
b) Hội đồng quản trị;
c) Ban kiểm soát;
d) Giao dịch với người có liên quan;
đ) Báo cáo và công bố thông tin.
2. Đối tượng áp dụng
a) Công ty đại chúng;
b) Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông;
c) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
d) Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng.

Hiệu lực từ ngày 1/8/2017

Download tại đây

Leave a Reply